Nobantu Vilakazi – Akayi Ndawo Lyrics

Nobantu Vilakazi Akayi Ndawo Lyrics, Nobantu Vilakazi & Sayfar Akayi Ndawo Lyrics

Vulan’ indlela
Sekafikile indlovukazi
Sek’tshintshile
Vulan’ inhliziyo
Sek’shubile
Sekakhona

Akayi Ndawo
Bhinda, uVilakazi
Indlovukazi, uMphephetha
Jili, uNdlunkulu
Seka’khona

Akayi Ndawo
Akayi Ndawo, uVilakazi
Akayi Ndawo, uVilakazi
Akayi Ndawo, uVilakazi
Akayi Ndawo, uVilakazi
Akayi Ndawo, uVilakazi
Akayi Ndawo, uVilakazi
Akayi Ndawo, uVilakazi

Akayi
uVilakazi, Jili
[ Kurukutshukutshu ]
uVilakazi, Jili,Jili
[ Kurukutshukutshu ]
uVilakazi, Jili
[ Kurukutshukutshu ]
uVilakazi, Jili, Jili
[ Kurukutshukutshu ]

Isihlalo sing’lindile
Amaningi ngiyowagwinya
Ngoba nonke niyokhotama kimi
Ngoba mina nginguBhinda
Isihlalo sing’lindile
Amaningi ngiyowagwinya
Ngoba nonke niyokhotama kimi
Ngoba mina nginguBhinda