iVangeli Gospel Choir – Hosanna Lyrics

iVangeli Gospel Choir Hosanna Lyrics

Umhlaba wonke
Izizwe zonke
Izilwimi zonke
Zizalelw’ uMsindisi
Kwakhany’ ilanga
EMpumalanga
Kwezwakala imihubo

Siguqile
Siphakamis’ izandla
Sibong’ izulu
Ngomtwan’ omuhle
Kwajik’ isimo
Kwashintsh’ umlando
Bekumele siguqe
Bekumele sihube

Sihubele umntwana
Ovel’ ezulwini
Sithi Hosana
Hosana
Hosana phezulu

Umntwana
Uzosusa izono
Uzogeza umuntu
Emhlabeni
Asiph’ isipho
Sika Moy’ ongcwele
Osfundisa konke
Nokuthobeka konke

Masibambane
Siphakamise iphimbo
Sinhliziyonye
Oh, simbonge njalo

Sihubele umntwana
Ovel’ ezulwini
Sisho sithi Hosana
Hosana
Hosana phezulu